(`·.¸ Welcome to K2CN4'S 4RUM ¸.·´)
Welcome to K2CN4'S 4RUM - University Information Technology
Mời Bạn Đăng Ký để cùng giao lưu học hỏi về lĩnh vực CNTT với các thành viên khác của lớp K2CN4.
Doumo Arigatou Gozaimasu

(`·.¸ Welcome to K2CN4'S 4RUM ¸.·´)

๑๑۩۞۩๑๑ Diễn đàn lớp K2CN4, Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh ๑๑۩۞۩๑๑
 
Trang ChínhTrang ChủCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Câu hỏi ôn tập Mạng Máy tính

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cu0ngMjt
ღ†ღ[Admin].[K2cn4]ღ†ღ
ღ†ღ[Admin].[K2cn4]ღ†ღ
avatar

Nam
Sở Thích : Game Online võ lâm 1 ,ps2, ...

Character sheet
Số bài viết hay::
14/1000  (14/1000)

Bài gửiTiêu đề: Câu hỏi ôn tập Mạng Máy tính   Wed Jun 04, 2008 11:19 am

1. Thiết bị nào hoạt động ở tầng Physical
a. Switch

b. Card mạng

c. Hub và repeater

d. Router2. §Ó cÊp ph¸t ®️éng ®️Þa chØ IP, ta cã thÓ sö dông dÞch vô cã giao thøc nµo:

a. Dïng giao thøc DHCP

b. Dïng giao thøc FTP

c. Dïng giao thøc DNS

d. Dïng giao thøc HTTP3. §Þa chØ IP 192.168.1.1:

a. Thuéc líp B

b. Thuéc líp C

c. Lµ ®️Þa chØ riªng

d. b vµ c ®️óng4. TÇng nµo trong m« h×nh OSI lµm viÖc víi c¸c tÝn hiÖu ®️iÖn:

a. Data Link

b. Network

c. Physical

d. Transport5. Giao thøc nµo thuéc tÇng Application :

a. IP

b. HTTP

c. NFS

d. TCP6. C¸c thµnh phÇn t¹o nªn m¹ng lµ:

a. M¸y tÝnh, hub, switch

b. Network adapter, cable

c. Protocol

d. TÊt c¶ ®️Òu ®️óng7. Chøc n¨ng chÝnh cña router lµ:

a. KÕt nèi network víi network

b. Chia nhá broadcast domain

c. a vµ b ®️Òu ®️óng

d. a vµ b ®️Òu sai8. Protocol lµ:

a. Lµ c¸c qui t¾c ®️Ó cho phÐp c¸c m¸y tÝnh cã thÓ giao tiÕp ®️­îc víi nhau

b. Mét trong nh÷ng thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng m¹ng

c. a vµ b ®️óng

d. a vµ b sai9. Protocol nµo ®️­îc sö dông cho m¹ng Internet:

a. TCP/IP

b. Netbeui

c. IPX/SPX

d. TÊt c¶10. C¸c chuÈn JPEG, TIFF, ASCII, EBCDIC do tÇng nµo cña m« h×nh OSI ®️Þnh nghÜa:

a. Transport

b. Network

c. Application

d. Presentation11. Trong c¸c ®️Þa chØ sau, chän ®️Þa chØ kh«ng n»m cïng ®️­êng m¹ng víi c¸c ®️Þa chØ cßn l¹i:

a. 203.29.100.100/255.255.255.240

b. 203.29.100.110/255.255.255.240

c. 203.29.103.113/255.255.255.240

d. 203.29.100.98/255.255.255.24012. Cã bao nhiªu vïng ®️ông ®️é (Collision Domain) trong mét m¹ng dïng 1 Repeater vµ 1 Hub :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 413. ThiÕt bÞ nµo sau ®️©️y sö dông t¹i trung t©️m cña m¹ng h×nh sao:

a. Switch

b. Brigde

c. Port

d. Repeater14. §Ó h¹n chÕ sù ®️ông ®️é cña c¸c gãi tin trªn m¹ng ng­êi ta chia m¹ng thµnh c¸c m¹ng nhá h¬n vµ nèi kÕt

chóng l¹i b»ng c¸c thiÕt bÞ:

a. Repeaters

b. Hubs

c. Switches

d. C¹c m¹ng (NIC)15. C¸c thiÕt bÞ m¹ng nµo sau ®️©️y cã kh¶ n¨ng duy tr× th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng kÕt nèi cña toµn bé mét m¹ng xÝ

nghiÖp hoÆc khu«n viªn b»ng c¸ch trao ®️æi th«ng tin nãi trªn gi÷a chóng víi nhau:

a. Bridge

b. Router

c. Repeater

d. Connectors16. Giao thøc nµo trong c¸c giao thøc sau dïng trong m« h×nh m¹ng LAN:

a. TCP/IP

b. IPX/SPX

c. NETBEUI

d. TÊt c¶17. Giao thøc nµo trong c¸c giao thøc sau dïng trong m« h×nh m¹ng WAN :

a. TCP/IP

b. NETBEUI

c. DLC

d. TÊt c¶18. KiÕn tróc mét m¹ng LAN cã thÓ lµ:

a. RING

b. BUS

c. STAR

d. Cã thÓ phèi hîp c¶ a, b vµ c19. Ph¸t biÓu nµo sau ®️©️y m« t¶ ®️óng nhÊt cho tÇng Application

a. M· ho¸ d÷ liÖu

b. Cung cÊp nh÷ng dÞch vô m¹ng cho nh÷ng øng dông cña ng­êi dïng

c. Sö dông ®️Þa chØ vËt lý ®️Ó cung cÊp cho viÖc truyÒn d÷ liÖu vµ th«ng b¸o lçi , kiÕn tróc m¹ng vµ ®️iÒu

khiÓn viÖc truyÒn

d. Cung cÊp nh÷ng tÝn hiÖu ®️iÖn vµ nh÷ng tÝnh n¨ng cho viÖc liªn kÕt vµ duy tr× liªn kÕt gi÷a nh÷ng hÖ

thèng20. §iÒu g× ®️óng ®️èi víi m¹ng ngang hµng :

a. Cung cÊp sù an toµn vµ møc ®️é kiÓm so¸t cao h¬n m¹ng dùa trªn m¸y phôc vô

b. §­îc khuyÕn c¸o sö dông cho m¹ng cã tõ 10 ng­êi dïng trë xuèng

c. §ßi hái mét m¸y phôc vô trung t©️m cã cÊu h×nh m¹nh

d. Ng­êi dïng ph©️n bè trong ®️Þa bµn réng21. §Þa chØ nµo sau ®️©️y lµ ®️Þa chØ broadcast cña m¹ng líp B lµ

a. 149.255.255.255

b. 149.6.255.255

c. 149.6.7.255

d. TÊt c¶ ®️Òu sai22. Gi¸ trÞ cña 11101101 ë c¬ sè 2 trong c¬ sè 16 lµ

a. CB

b. ED

c. CF

d. EC23. M« t¶ nµo sau ®️©️y lµ cho m¹ng h×nh sao (star)

a. TruyÒn d÷ liÖu qua c¸p ®️ång trôc

b. Mçi nót m¹ng ®️Òu kÕt nèi trùc tiÕp víi tÊt c¶ c¸c nót kh¸c

c. Cã mét nót trung t©️m vµ c¸c nót m¹ng kh¸c kÕt nèi ®️Õn

d. C¸c nót m¹ng sö dông chung mét ®️­êng c¸p24. Lo¹i c¸p nµo ®️­îc sö dông phæ biÕn nhÊt hiÖn nay

a. C¸p ®️ång trôc

b. C¸p STP

c. C¸p UTP (CAT 5)

d. C¸p quang25. Nh­îc ®️iÓm cña m¹ng d¹ng h×nh sao lµ :

a. Khã cµi ®️Æt vµ b¶o tr×

b. Khã kh¾c phôc khi lçi c¸p x¶y ra, vµ ¶nh h­êng tíi c¸c nót m¹ng kh¸c

c. CÇn qu¸ nhiÒu c¸p ®️Ó kÕt nèi tíi nót m¹ng trung t©️m

d. Kh«ng cã kh¶ n¨ng thay ®️æi khi ®️· l¾p ®️Æt26. §Æc ®️iÓm cña m¹ng d¹ng Bus :

a. TÊt c¶ c¸c nót m¹ng kÕt nèi vµo nót m¹ng trung t©️m (VÝ dô nh­ Hub)

b. TÊt c¶ c¸c nèi kÕt nèi trªn cïng mét ®️­êng truyÒn vËt lý.

c. TÊt c¶ c¸c nót m¹ng ®️Òu kÕt nèi trùc tiÕp víi nhau.

d. Mçi nót m¹ng kÕt nèi víi 2 nót m¹ng cßn l¹i.27. Khi nèi m¹ng gi÷a 2 m¸y tÝnh, chóng ta sö dông lo¹i c¸p nµo ®️Ó nèi trùc tiÕp gi÷a chóng.

a. C¸p quang

b. C¸p UTP th¼ng

c. C¸p STP

d. C¸p UTP chÐo (crossover)28. Sîi c¸p xo¾n nèi gi÷a card m¹ng víi hub th× :

a. BÊm thø tù 2 ®️Çu c¸p gièng nhau

b. §æi vÞ trÝ c¸c sîi 1, 2 víi sîi 3, 6

c. Mét ®️Çu bÊm theo chuÈn TIA/EIA T-568A, ®️Çu kia theo chuÈn TIA/EIA T568-B

d. TÊt c¶ __________®️Òu sai.29. Tr×nh tù ®️ãng gãi d÷ liÖu khi truyÒn tõ m¸y nµy ®️Õn m¸y kh¸c.

a. Data, frame, packet, segment, bit

b. Data, segment, frame, packet, bit

c. Data, packet, segment, frame, bit

d. Data, segment, packet, frame, bit30. Muèn hÖ thèng m¹ng ho¹t ®️éng hiÖu qu¶ ng­êi ta th­êng :

a. T¨ng sè l­îng Collision Domain, gi¶m kÝch th­íc c¸c Collision Domain

b. T¨ng sè l­îng Collision Domain, t¨ng kÝch th­íc c¸c Collision Domain

c. Gi¶m sè l­îng Collision Domain, gi¶m kÝch th­íc c¸c Collision Domain

d. Gi¶m sè l­îng Collision Domain, t¨ng kÝch th­íc c¸c Collision Domain31. Chän ®️Þnh nghÜa §óNG vÒ ®️Þa chØ MAC:

a. §­îc ghi s¼n trªn card m¹ng (NIC)

b. Do ng­êi qu¶n trÞ m¹ng khai b¸o

c. C©️u a vµ b ®️óng

d. TÊt c¶ ®️Òu ®️óng32. §Þa chØ nµo sau ®️©️y thuéc líp A:

a. 172.29.14.10

b. 10.1.1.1

c. 140.8.8.8

d. 203.5.6.733. Modem dïng ®️Ó:

a. Giao tiÕp víi m¹ng

b. TruyÒn d÷ liÖu ®️i xa

c. TruyÒn d÷ liÖu trong m¹ng LAN

d. Giao tiÕp víi m¹ng vµ TruyÒn d÷ liÖu ®️i xa34. §Þa chØ IP 172.200.25.55/255.255.0.0:

a. Thuéc líp A

b. Thuéc líp C

c. Lµ ®️Þa chØ riªng

d. Lµ ®️Þa chØ broadcast35. Chøc n¨ng chÝnh cña router lµ:

a. KÕt nèi LAN víi LAN.

b. Chia nhá broadcast domain

c. TÊt c¶ ®️Òu ®️óng.

d. TÊt c¶ ®️Òu sai.36. Khi sö dông m¹ng m¸y tÝnh ta sÏ ®️­îc c¸c lîi Ých:

a. Chia sÎ tµi nguyªn (æ cøng, c¬ së d÷ liÖu, m¸y in, c¸c phÇn mÒm tiÖn Ých, …)

b. Qu¶n lý tËp trung

c. TËn dông n¨ng lùc xö lý cña c¸c m¸y tÝnh rçi kÕt hîp l¹i ®️Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc lín

d. TÊt c¶ ®️Òu ®️óng37. §¬n vÞ d÷ liÖu ë tÇng presentation lµ:

a. Byte

b. Data

c. Frame

d. Packet38. Thø tù c¸c tÇng (layer) cña m« h×nh OSI theo thø tù tõ trªn xuèng lµ:

a. Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical

b. Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link, Physical

c. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical

d. Application, Presentation, Transport, Session, Data Link, Network, Physical39. Qu¸ tr×nh d÷ liÖu di chuyÓn tõ hÖ thèng m¸y tÝnh nµy sang hÖ thèng m¸y tÝnh kh¸c ph¶i tr¶i qua giai ®️o¹n

nµo?

a. Ph©️n tÝch d÷ liÖu

b. Läc d÷ liÖu

c. NÐn d÷ liÖu

d. §ãng gãi40. Protocol nµo ®️­îc sö dông cho Internet:

a. TCP/IP

b. Netbeui

c. IPX/SPX

d. DLC41. §Ó kÕt nèi hai m¸y tÝnh víi nhau ta cã thÓ sö dông :

a. Hub

b. Switch

c. Nèi c¸p trùc tiÕp

d. TÊt c¶ ®️Òu ®️óng42. C¸c protocol TCP vµ UDP ho¹t ®️éng ë tÇng nµo:

a. Transport

b. Network

c. Application

d. Presentation43. Chuçi sè “00-08-ac-41-5d-9f” cã thÓ lµ:

a. §Þa chØ IP

b. §Þa chØ port

c. §Þa chØ MAC

d. TÊt c¶ ®️Òu sai44. C«ng nghÖ m¹ng LAN sö dông phæ biÕn hiÖn nay lµ:

a. Token Ring

b. FDDI

c. Ethernet

d. ADSL45. Cho biÕt chøc n¨ng cña Proxy:

a. Lµ m¸y ®️¹i diÖn cho mét nhãm m¸y ®️i thùc hiÖn mét dÞch vô m¸y kh¸ch (client service) nµo ®️ã

b. Lµ mét thiÕt bÞ thèng kª l­u l­îng m¹ng

c. TÊt c¶ ®️Òu ®️óng

d. TÊt c¶ ®️Òu sai46. Frame lµ d÷ liÖu ë tÇng:

a. Physical

b. Network

c. Data Link

d. Transport47. Chän 2 chøc n¨ng cña tÇng Presentation:

a. M· ho¸ d÷ liÖu

b. Cung cÊp c¸c dÞch vô m¹ng ng­êi dïng

c. Ph©️n ®️o¹n d÷ liÖu

d. §¸nh ®️Þa chØ48. Khi dïng repeater ®️Ó më réng c¸c ®️o¹n m¹ng, ta cã thÓ:

a. §Æt tèi ®️a 4 ®️o¹n m¹ng cã m¸y tÝnh

b. Dïng tèi ®️a 4 repeater

c. Cã tèi ®️a 5 ®️o¹n m¹ng

d. Cã tèi ®️a 3 ®️o¹n m¹ng

e. b vµ c49. Ph¸t biÓu nµo sau ®️©️y lµ ®️óng nhÊt cho Switch

a. Sö dông ®️Þa chØ vËt lý vµ ho¹t ®️éng t¹i tÇng Physical cña m« h×nh OSI

b. Sö dông ®️Þa chØ vËt lý vµ ho¹t ®️éng t¹i tÇng Network cña m« h×nh OSI

c. Sö dông ®️Þa chØ vËt lý vµ ho¹t ®️éng t¹i tÇng Data Link cña m« h×nh OSI

d. Sö dông ®️Þa chØ IP vµ ho¹t ®️éng t¹i tÇng Network cña m« h×nh OSI50. BiÔu diÔn sè 125 tõ c¬ sè decimal sang c¬ sè binary.

a. 01111101

b. 01101111

c. 01011111

d. 0111111051. Router lµ 1 thiÕt bÞ dïng ®️Ó:

a. §Þnh tuyÕn gi÷a c¸c m¹ng

b. Läc c¸c gãi tin d­ thõa

c. Më réng mét hÖ thèng m¹ng

d. C¶ 3 ®️Òu ®️óng52. M«i tr­êng truyÒn tin th«ng th­êng trong m¹ng m¸y tÝnh lµ:

a. C¸c lo¹i c¸p nh­: UTP, STP, c¸p ®️iÖn tho¹i,...

b. C¸p quang, sãng ®️iÖn tõ,...

c. TÊt c¶ m«i tr­êng nªu trªn

d. Bao gåm b vµ c53. ThiÕt bÞ Hub cho phÐp:

a. KÐo dµi 1 nh¸nh LAN th«ng qua viÖc khuyÕch ®️¹i tÝn hiÖu truyÒn ®️Õn nã

b. Ng¨n kh«ng cho c¸c packet thuéc lo¹i Broadcast ®️i qua nã

c. Gióp ®️Þnh tuyÕn cho c¸c packets

d. KÕt nèi nhiÒu m¸y tÝnh l¹i víi nhau ®️Ó t¹o thµnh mét nh¸nh LAN (segment)54. ThiÕt bÞ Bridge cho phÐp:

a. Ng¨n kh«ng cho c¸c packet thuéc lo¹i Broadcast ®️i qua nã

b. Gióp ®️Þnh tuyÕn cho c¸c packets

c. KÕt nèi 2 m¹ng LAN l¹i víi nhau ®️ång thêi ®️ãng vai trß nh­ mét bé läc (filter): ChØ cho phÐp c¸c

packet mµ ®️Þa chØ ®️Ých n»m ngoµi nh¸nh LAN mµ packet xuÊt ph¸t, ®️i qua

d. T¨ng c­êng tÝn hiÖu ®️iÖn ®️Ó më réng ®️o¹n m¹ng55. ThiÕt bÞ Router cho phÐp:

a. KÐo dµi 1nh¸nh LAN th«ng qua viÖc khuyÕch ®️¹i tÝn hiÖu truyÒn ®️Õn nã

b. KÕt nèi nhiÒu m¸y tÝnh l¹i víi nhau

c. Liªn kÕt nhiÒu m¹ng LAN l¹i víi nhau, ®️ång thêi ng¨n kh«ng cho c¸c packet thuéc lo¹i Broadcast ®️i

qua nã vµ gióp viÖc ®️Þnh tuyÕn cho c¸c packets

d. §Þnh tuyÕn cho c¸c packet, chia nhá c¸c Collision Domain nh­ng kh«ng chia nhá c¸c Broadcast Domain56. TÇng Network (cô thÓ trong tÇng IP) chÞu tr¸ch nhiÖm:

a. Dùa trªn ®️Þa chØ IP ®️Ých cã trong packet mµ quyÕt ®️Þnh chän ®️­êng thÝch hîp cho packet

b. QuyÕt ®️Þnh ®️Ých ®️Õn cña packet

c. Ph¸t hiÖn packet bÞ mÊt vµ cho gëi l¹i packet mÊt

d. Chia nhá packet thµnh c¸c frame57. Cho biÕt øng dông nµo thuéc lo¹i Client/Server:

a. WWW (world wide web)

b. WinWord

c. Excel

d. Photoshop58. §Ó h¹n chÕ sù ®️ông ®️é cña c¸c gãi tin trªn 1 ®️o¹n m¹ng, ng­êi ta chia m¹ng thµnh c¸c m¹ng nhá h¬n

vµ nèi kÕt chóng l¹i b»ng c¸c thiÕt bÞ:

a. Repeaters

b. Hubs

c. Bridges hoÆc Switches

d. Router59. C¸c thiÕt bÞ m¹ng nµo sau ®️©️y cã kh¶ n¨ng ®️Þnh tuyÕn cho 1 gãi tin (chuyÓn gãi tin sang mét m¹ng kÕ

kh¸c n»m trªn ®️­êng ®️Õn m¹ng ®️Ých) b»ng c¸ch dùa vµo ®️Þa chØ IP cña m¸y ®️Ých cã trong gãi tin vµ th«ng

tin hiÖn thêi vÒ t×nh tr¹ng m¹ng ®️­îc thÓ hiÖn trong b¶ng ®️Þnh tuyÕn cã trong thiÕt bÞ:

a. Bridge

b. Router

c. C¶ A vµ B

d. Switch60. Nh÷ng ®️Þa chØ nµo thuéc vÒ líp A:

a. 10001100 11001100 11111111 01011010

b. 11001111 11110000 10101010 01010101

c. 01111010 10100101 11000011 11100011

d. 11011010 10101010 01010101 11110011------------------
mình chưa chuyển đc sàn font Việt .các bạn về nhà copy rùi paste vào word rùi đổi sang font .vnarial . thanks :D
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/cuong-mjt
SirDung
New Member
New Member
avatar

Nam

Character sheet
Số bài viết hay::
1000/1000  (1000/1000)

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu hỏi ôn tập Mạng Máy tính   Wed Jun 04, 2008 11:57 am

sửa lại phông chữ đi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.liverpoolfc.com.vn
AmitTkDuong
°º° Moderator °º°
°º° Moderator °º°
avatar

Nam
Sở Thích : Movies, Music, Games & IT and more...

Character sheet
Số bài viết hay::
23/1000  (23/1000)

Bài gửiTiêu đề: Đề cương ôn tập Mạng MT   Fri Jun 06, 2008 10:34 am

Các bạn vô link dưới đây để tải file về làm bài:
Nhấp vô đây để vô link để xem để thi Mạng Máy Tính Của Thầy giáo Giang
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.12a2.top-me.com
BunPhuDo
New Member
New Member
avatar

Nam
Sở Thích : da bong,xem bong da,di choi,....

Character sheet
Số bài viết hay::
0/1000  (0/1000)

Bài gửiTiêu đề: Đề cương ôn tập Mạng MT   Wed Jun 11, 2008 12:44 pm

:12: Đề nghị thằng cường cho thêm cái đáp án vào luôn nha.heeeeeeeeeeeeeeeeeeee :14:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
AmitTkDuong
°º° Moderator °º°
°º° Moderator °º°
avatar

Nam
Sở Thích : Movies, Music, Games & IT and more...

Character sheet
Số bài viết hay::
23/1000  (23/1000)

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu hỏi ôn tập Mạng Máy tính   Wed Jun 11, 2008 10:17 pm

:12: cái đó thì các bạn phải cùng nhau làm chứ sao bắt admin hay mod post cùng làm ai hok bik thì hỏi thì mới giỏi và thi tốt chứ :28:

:36: Cố gắng ôn tập và thi tốt nha

bibi 💯Chữ Ký
 

ε[-ิิ_•ิ]з ۰۪۪۫۫●۪۫۰۰۪۪۫۫●۪۫۰ ε[-ิิ_•ิ]з


(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
۰۪۪۫۫●۪۫۰«´¨`•..¤BBA-MMA¤..•´¨`»۰۪۪۫۫●۪۫۰
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)

ε[-ิิ_•ิ]з ۰۪۪۫۫●۪۫۰۰۪۪۫۫●۪۫۰ ε[-ิิ_•ิ]з
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.12a2.top-me.com
duydong_vjp_pr0_k2cn4
Mem's K2CN4
Mem's K2CN4
avatar

Nam
Sở Thích : Ham học tập, nâng cao hiểu biết...trong tất cả mọi lĩnh vực!

Character sheet
Số bài viết hay::
1/1000  (1/1000)

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu hỏi ôn tập Mạng Máy tính   Thu Jun 12, 2008 1:22 am

vãi hàng quá :121:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://cuumaytinh.com/
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu hỏi ôn tập Mạng Máy tính   

Về Đầu Trang Go down
 
Câu hỏi ôn tập Mạng Máy tính
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(`·.¸ Welcome to K2CN4'S 4RUM ¸.·´) :: Công Nghệ Thông Tin :: Mạng Máy Tính :: Tài Liệu-
Chuyển đến